Verifiering av intyg

Studenter vid Högskolan i Skövde kan själva beställa elektroniska intyg via Högskolans studentportal. Ett elektroniskt intyg är inte underskrivet utan dess äkthet kan verifieras med hjälp av det kontrollnummer som finns längst ner på intyget.

Ett elektroniskt intyg är giltigt under 30 dagar. Under giltighetstiden sparas en kopia hos Högskolan. Kopian är ett pdf-dokument och du behöver ett program för att läsa pdf-filer (t ex Acrobat Reader). Här kan du kontrollera intyg vars giltighetstid inte passerat.

Vid frågor - kontakta Studieadministrationen vid Högskolan i Skövde.

Verification of transcript

Students at the University of Skövde can acquire electronic transcripts from the University's Student portal. An electronic transcript is not signed but its authenticity can be verified by the control number found at the bottom of the transcript.

An electronic transcript is valid for 30 days. During this time a copy will be kept at the university. The copy is a pdf-document and you need the appropriate software to view the file (e.g. Acrobat Reader). Here you can verify transcripts that are still valid.

If you have any questions - please contact Student Affairs Office at Univerity of Skövde.